Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13 96 08 29

Spreekuur, op afspraak of
donderdags 10:30 – 12:30

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Profiel bestuursleden

women-in-a-meeting-2041386

Als bestuurslid van MEVM komt u op voor de belangen van de huurders van Actium.

U bent gesprekspartner van Actium als het gaat om beleidszaken. Dit doet u vanuit een algemene interesse in de samenleving en (onderdelen van) de volkshuisvesting.

Vanuit uw rol als belangenbehartiger betrekt en raadpleegt u huurders en bewonerscommissies bij huurdersvraagstukken. Er zijn diverse functies vacant binnen het bestuur van MEVM.

De ontwikkelingen in de samenleving maken dat we als bestuur extra alert willen zijn op specifieke thema’s  zoals social media (twitter en facebook), financiën, duurzaamheid, nieuwbouw, en leefbaarheid. Heeft u ervaring of kennis op één van deze  gebieden, dan vragen wij u met nadruk te reageren op de vacature.

Wat bieden wij?

Wij bieden een uitdagende bestuursfunctie binnen de huursector, waarbij u invloed heeft op beleidszaken en waarvoor u nauwe contacten onderhoudt met Actium, haar huurders, woningzoekenden en andere betrokken partijen, zoals gemeenten.

Ook is er de mogelijkheid tot het volgen van cursussen om kennis op het gebied van de volkshuisvesting te verkrijgen of actueel te houden. Bestuursleden krijgen een onkostenvergoeding. MEVM is lid van de Nederlandse Woonbond.

Heeft u belangstelling voor het bestuurslidmaatschap, stuur dan een e-mail met uw motivatie en persoonlijke gegevens naar de secretaris van Huurdersplatform MEVM.

Voor verdere informatie kunt u bellen met de voorzitter: Henk Oostland, telefoon 0516-515381, ’s avonds tussen 19.00 en 21.00 uur.

Profielschets bestuursleden huurdersplatform MEVM

De taken van een huurdersorganisatie zijn de afgelopen jaren complexer geworden. Dit heeft te maken met een aantal factoren:

 • Door fusies zijn corporaties veel grotere organisaties geworden waar meer dan voorheen bedrijfsmatig wordt gewerkt.
 • Door de Overlegwet heeft een huurdersorganisatie een aantal rechten gekregen die van bestuursleden bepaalde kwaliteiten verlangt.
 • De samenleving is complexer geworden, wijken zijn gemêleerder dan ooit o.a. wat betreft de mix huur/koopwoningen, autochtonen/allochtonen, etc.

Om de juiste man of vrouw op de juiste plaats in een bestuur te krijgen, werken we met een basisprofiel waar ieder bestuurslid aan dient te voldoen:

Basisprofiel

Kandidaat-bestuursleden zijn in principe huurder bij Actium.
Daarnaast verwelkomen we ook graag niet-huurders, zij krijgen de functie van adviseur.

Van bestuursleden/adviseurs wordt verder verwacht dat zij:

 • zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit kunnen drukken in de Nederlandse taal
 • een algemene interesse hebben in samenleving en volkshuisvesting
 • bij voorkeur kennis hebben van het werken met een computer
 • besluitvaardig en resultaatgericht werken
 • onderscheid kunnen maken tussen individuele en beleidsmatige problemen
 • onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken
 • in een team kunnen werken
 • in staat zijn tot het voeren van een open en collegiale discussie
 • bereid zijn cursussen te volgen om kennis van de volkshuisvesting en aanverwante zaken eigen te maken
 • bereid zijn tijd te investeren in het werken voor de huurdersvereniging
 • bereid zijn deeltaken op zich te nemen in het bestuur
 • in staat zijn eigen individuele problemen met de verhuurder buiten het overleg met de verhuurder te houden
 • incasseringsvermogen hebben en stressbestendig zijn
 • over een positieve grondhouding beschikken

Functies/taakgebieden

Bij de interne taakverdeling nemen bestuursleden binnen de diverse taakvelden die taken op zich waar men zich betrokken bij voelt en kennis van heeft. Er valt te denken aan de volgende taakgroepen:

 • communicatie met de achterban – bijhouden site, opstellen nieuwsbrief, verzorgen persberichten, contacten met vrijwilligers 
 • het onderhouden van contacten met raadsleden en het lezen van de stukken van de gemeente(n) (lezen van raadsstukken, meldingen in de krant, onderhouden van contacten met ambtenaren, voorbereiden gesprek met wethouder)
 • vertegenwoordiger voor de Woonbondvergaderingen – deelnemen aan provinciale vergaderingen, themabijeenkomsten, zorg voor terugkoppeling in het bestuur, lezen van Woonbondstukken
 • penningmeester – automatische verwerking van alle mutaties, kunnen opstellen van een jaarrekening, balans, contacten met subsidiegevers, opstellen begroting
 • secretaris – bijhouden archief, zorg voor verslagen, verzorgen van inkomende en uitgaande post, opstellen jaarverslag
 • voorzitter –  voorzitten bestuursvergaderingen, jaarvergaderingen en overlegvergaderingen, externe vertegenwoordiging van de vereniging, perscontacten onderhouden

 

Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om voor specifieke werkzaamheden permanente of ad-hoc taakgroepen in te stellen. Aan de taakgroepen kunnen ook niet-bestuursleden deelnemen. Taakgroepen werken onder verantwoordelijkheid van het platformbestuur en rapporteren aan hem.

Deel deze pagina:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Aboneer u op onze Nieuwsbrief

Maandelijks ontvangt u het laatste nieuws voor huurders van Actium in uw mailbox. En met één klik kunt u het abonnement stoppen.
GRATIS